Who killed Smiley?

17/11 - 17/11/2015
Subway station Karlsplatz, Vienna

Red Carpet showroom presentation at subway station Karlsplatz